Znaczenie projektu

sunshine-md

PACE (projekt naukowy pod nazwą „Comparing the effectiveness of PAlliative Care for Elderly people in long-term care facilities in Europe” realizowany w ramach 7. Programu Ramowego FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1) to projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską i współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, którego celem jest porównanie opieki paliatywnej nad osobami starszymi przebywającymi w placówkach opiekuńczych w 6 krajach w Europie. Projekt PACE tworzy konsorcjum 12 partnerów: 8 instytucji akademickich oraz 4 międzynarodowe organizacje europejskie. W Polsce za realizację projektu odpowiedzialna jest Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

 

Projekt PACE dotyka nowatorskiego zagadnienia, jakim jest jakość opieki nad pacjentami w końcowej fazie życia, którzy przebywają w placówkach opiekuńczych. W Polsce dotyczy to mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS) oraz pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL) i pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO). Pomimo rosnącej skali zjawiska starzenia się społeczeństwa, czego następstwem jest wzrost liczby osób przewlekle chorych wymagających instytucjonalnej opieki medycznej, opieka paliatywna w placówkach opiekuńczych nie zawsze jest dostępna lub nie jest właściwie realizowana. Projekt PACE ma pomóc w poprawie tej sytuacji. Ma dostarczyć odpowiednich narzędzi, zarówno dla pracowników opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, jak i polityków ochrony zdrowia, które pozwolą wypracować najlepsze praktyki opieki paliatywnej nad pacjentami przebywającymi w placówkach opiekuńczych. Cele projektu pozostają w zgodzie z celami Strategii Europejskiej na 2020 r., szczególnie w zakresie Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się.

 

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową  Międzynarodowej Konferencji pn. „Opieka nad pacjentami u kresu życia w placówkach opiekuńczych” organizowanej w ramach projektu PACE w dniach 31.03.-01.04.2017 r. w Krakowie, gdzie można przeczytać relację z konferencji oraz pobrać materiały pokonferencyjne: http://www.epi.cm-uj.krakow.pl/konferencja_pace/

kONFERENCJA-LOGO